qrcode
7 มิถุนายน 2555
"เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ทำงานโดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล ทุกส่วนจะมองความเสมอภาคมองส่วนได้ส่วนเสียของประชาชนเป็นหลัก "
:::::::::::::::::::::