คำแถลงนโยบาย
การบริหารจัดการราชการท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน
ของ
นายเชาวลิต ช่วยสงค์ นายกเทศมนตรี
วันที่    ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๔.๑๙     น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน

 

________________________________________

            เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน และ เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ที่เคารพ  

           กระผม นายเชาวลิต ช่วยสงค์ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ขออนุญาต เรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ และ พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลานที่เคารพรักทุกท่าน        

           ก่อนอื่น กระผมใคร่ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุน และได้ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยวหลาน เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ครั้งที่ผ่านมาอย่างท่วมท้น มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสูงถึงร้อยละ ๘๕.๒๔ นั้น
กระผมและเพื่อน ๆ ร่วมทีมพัฒนาเชี่ยวหลาน รู้สึกซาบซึ้งในความเมตตากรุณาที่ทุกท่าน ได้มอบโอกาสและความไว้วางใจให้กับ พวกกระผม ในครั้งนี้ และขอยืนยัน ถึงความตั้งใจ ที่จะทำหน้าที่ในฐานะผู้อาสาเข้ามาเพื่อรับใช้พี่น้อง ประชาชน ด้วยความตั้งใจจริง ที่จะมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของเราให้มีความ เจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนา ที่ยั่งยืน ด้วยความพร้อม และจะขอทำหน้าที่ให้ดี สุดความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม และมุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ตามสโลแกนของทีม ที่ว่า สานต่อก่อใหม่ ใส่ใจปัญหา เชี่ยวหลานก้าวหน้า ประชามีสวนร่วม เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหานานาประการของท้องถิ่นบ้านเรา และก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยน้อมนำเอา แนวพระราชดำรัสของพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มาเป็นกรอบคิด และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ กล่าวคือ “ ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว
เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตก แก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์ ”

ท่านประธานที่เคารพ

           คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ในการประชุมครั้งที่ ๑๐๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ พร้อมได้ออกประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในวันเดียวกัน ประกาศดังกล่าวลงนามโดยนางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการการเลือกตั้งและได้ส่งประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยวหลานผ่านมาทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
            และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงนามในประกาศจังหวัด สุราษฎร์ธานี ให้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ครั้งแรก ประกาศดังกล่าวลงวันที่๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อให้สมาชิกได้กล่าวคำปฏิญาณตน และเลือกประธานสภาเทศบาล ฯ และรองประธานสภาเทศบาล ตามที่สมาชิกสภาผู้มีเกียรติทุกท่าน ได้ทราบกันดีแล้วนั้น
           บัดนี้ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ขึ้นในวันนี้ วันจันทร์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๑๙ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน แห่งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ได้แถลงนโยบายก่อนที่เข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ กล่าวคือ ...ก่อนนายก เทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาฯ เรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศ มนตรี แถลงนโยบาย ต่อสภาเทศบาล ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนั้น ให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาทุกคนที่ มาประชุมด้วย ........ซึ่งกระผมก็ได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวมอบให้กับเลขานุการสภา เพื่อ แนบเป็นเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ไว้ด้วยแล้ว

ท่านประธานสภาเทศบาล ครับ

           การพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา เห็นได้ จากผลงานที่ปรากฏออกมา สู่สังคม เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ๆ อย่างชัดเจนต่อสายตาของ พ่อแม่ พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน เป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า ตลอดระยะเวลาของการบริหารบ้านเมือง ท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลานแห่งนี้ ได้พัฒนาไปหลายๆ ด้านพร้อมๆ กัน ทั้งในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจระดับชุมชน หรือเศรษฐกิจฐานล่าง การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน การอบรมคุณธรรมจริยธรรม การจัดการให้บริการด้านการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน และเหนือสิ่งอื่นใด คือการมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรให้บริการสาธารณะ ที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ในแต่ละมิติ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การ สร้างสังคมสันติสุขให้เกิดขึ้น ภายใต้คำนิยาม และค่านิยมของ ท้องถิ่นเป็นธรรม สังคมเป็นสุข

            สำหรับนโยบายที่สำคัญต่าง ๆ ที่กระผมนายเชาวลิต ช่วยสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยวหลาน และคณะผู้บริหาร รวมทั้ง เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล ทีมร่วมพัฒนาเชี่ยวหลาน ได้เตรียมจัดทำเป็นยกร่างขึ้นมาแล้วนำมาใช้ประกอบการบริหารจัดการเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลานในอนาคตข้างหน้านี้ ซึ่งเท่าที่ได้จัดทำขึ้นมานั้น ก็ เป็นการจัดทำขึ้นมาบนพื้นฐานของความคิดในการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มีจิตวิญญาณ ในการพัฒนาสังคมเป็นที่ตั้ง และต้องการที่จะทำตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประ ชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และอยู่ภายใต้ประชาคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี สอดคล้องกับสภาพปัญหา สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของเรา ประกอบกับการที่กระผมและทีมงานได้รับทราบข้อมูลจากการประชุม สัมมนาและการหารือร่วมกับกลุ่มองค์กรชุมชน การประชุมกลุ่มย่อย และการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อ ส ม. กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มทอผ้า กลุ่มพืชสมุนไพร กลุ่มเยาวชน รวมทั้งกลุ่มกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มธนาคารขยะของเด็กและเยาชน รวมทั้งอีกหลาย ๆ กลุ่ม ที่ไม่สามารถนำมากล่าวได้ทั้งหมด ณ ที่นี้ ซึ่งสามารถรวบรวมร้อยเรียงมาเป็นกรอบแนวทางที่จะนำไปสู่การทำงานเชิงบูรณาการ ที่พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ได้เป็นอย่างดีนั้น

           บัดนี้ ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการจัดทำนโยบายสำหรับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะนำเสนอเพื่อแถลงต่อสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลานแห่งนี้ โดยผ่านทางท่านประธานสภาเทศบาลไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาล และพี่น้องประชาชนทุกท่าน จะได้รับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาล

 
1 2 3 4 5