๘. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

           ๘.๑ รณรงค์ และสร้างเสริมจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานแก่ประชาชน และชุมชน

           ๘.๒ พัฒนากระบวนการองค์กรชุมชน ประชาชน และเยาวชน และการสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะแบบ มีส่วนร่วม ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทางอันนำไปสู่การจัดการขยะฐานศูนย์ และการพัฒนาแนวทางและรูปแบบ การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานแก๊สชีวภาพ และการพัฒนา ค้นหาพลังงานทางเลือก ในระดับชุมชน

            ๘.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง และพัฒนาห้วยหนองน้ำสาธารณะ และคลองแสง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญของชุมชน ให้สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ของชุมชน ใน เขตเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน และพื้นที่ใกล้เคียงอื่น ๆ ที่มีอาณาเขตติดต่อกันได้อย่างยั่งยืน

            ๘.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการ และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน ลดการทำลายพื้นที่ป่า

            ๘.๕ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพลังงานระดับชุมชนและครัวเรือน การรู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด และการใช้พลังงานทางเลือก

           นโยบายทั้ง 8 ประการ ที่กล่าวมานั้น ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ พี่น้องประชาชน ในชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ อย่างจริงจัง
           ดังนั้น การดำเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการ สามารถเดินหน้าเป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลทั้ง 8 ข้อได้นั้น จะต้องมีปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาของในท้องถิ่น และการดำเนินงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงไว้ จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติ หรือจะสัมฤทธิ์ผลได้โดยไม่ลำบากนัก ทั้งนี้ ก็ด้วยความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทาง และเป้าหมายขององค์กร ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละระดับ ตั้งแต่ ระดับภายในองค์กรเทศบาลด้วยกัน ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ข้าราชการ พนักงาน และการหนุนเสริมจากภายนอก ได้แก่ องค์กรภาคีเครือข่าย ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์กร ภาคเอกชนทั่วไป ชุมชน และ พี่น้องประชาชน เป็นต้น

            กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ที่จะแปลงนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้อย่างจริงจังนั้น จะส่งผลลัพท์ต่อความเป็นสังคมที่ดี และมาตรฐานในการให้บริการประชาชนได้ กล่าวคือ เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลานของเรา สามารถขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นรัฐท้องถิ่น ที่มีความตื่นตัว อย่างมีพลัง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สังคมมีคุณธรรม เป็นบ้านเมืองมีความอยู่ดี ผู้คนมีความสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน บนพื้นฐานของการความเป็นเอกลักษณ์และตัวตน ของคนท้องถิ่น บ้านไกรสร - เชี่ยวหลาน อย่างครบถ้วน บริบูรณ์ และ ในโอกาสนี้ กระผม และทีมพัฒนาเชี่ยวหลาน ทุกคน ก็จะขอเดินหน้าเพื่อสานต่อวิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ที่ว่า เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ประชาสังคมสันติสุข ครับ : : :

ขอขอบคุณครับ

....................................................................

 
1 2 3 4 5